Specijalne tehnologije i sistemi

Oblasti primene specijalnih tehnologija i sistema obuhvata procesne industrije u kojima hlađenje predstavlja glavni ili sporedni proces pri ostvarivanju neke proizvodnje ili aktivnosti: industrija mleka, industrija mesa, industrija smrznutog voća i povrća, proizvodnja pića i sokova, industrija alkoholnih pića (fermentacija i destilacija alkoholnih sirovina), hemijska i farmaceutska industrija, proizvodnja stočne hrane,….
Sa gledišta primene rashladne tehnike, posebno značajna je integracija toplotnih pumpi u tehničko-tehnološke linije u okviru vrlo raznovrsnih energetskih sistema.
Ideja toplotne pumpe nije nova, zapravo još od samih početaka razvoja rashladne tehnike bilo jasno da se rashladne mašine sa manjim adaptacijama mogu koristiti i kao niskotemperaturske toplotne pumpe. Međutim, tek posle Prve naftne krize 1974. godine počinje nagli razvoj i širenje primene toplotnih pumpi za najraznovrsniju masovnu primenu, namenjenih prvenstveno potrebama grejanja. Pri tome, kao posebna pogodnost pokazala se mogućnost da se praktično sve rashladne mašine u klima uređajima mogu, u hladnim periodima, koristiti kao toplotne pumpe za grejanje.
Ekonomičnost primene toplotnih pumpi prvenstveno je uslovljena karakteristikama toplotnih izvora i ponora (sredina kojoj se predaje grejni efekat), posebno njihovim temperaturom i izdašnošću (koji često mogu da budu periodično, npr. sezonski promenljivi). Kao toplotni izvori mogu poslužiti atmosferski vazduh, nadzemne i podzemne vode kao i tlo na određenoj dubini, kao i „otpadna“ toplota koja se javlja kao neizbežni sporedni produkt praktično svih industrijskih procesa. Za postizanje zadovoljavajućeg efekta neohodno je da toplotna pumpa bude, u najvećoj meri, usaglašena sa karakterisikama izvora i ponora. Zato je neophodno da se, za složenije objekte u koje treba ugraditi toplotne pumpe, uradi analiza vremenske dinamike rashladnih i toplotnih potreba. Pri tome ova analiza mora da bude bazirana na karakteristikama samog objekta i njegovih energetskih potreba, kao i detaljnog poznavanja tehnologije procesa čija otpadna toplota treba da posluži kao toplotni izvor.