Amonijačni rashladni sistemi

AMONIJAK KAO RASHLADNI FLUID

Postojeći i budući zakonski propisi veoma ohrabruju korišćenje prirodnih rashladnih fluida („natural five“): amonijak (NH3), ugljovodinici (HC), ugljendioksid (CO2), vazduh, voda

Nijedan rashladni fluid nije idealno rešenje za sve slučajeve i za svaki tip rashladne opreme.
Za primenu u hladjenju i klimatizaciji važi načelna preporuka:
– Za male instalacije: freoni bez hlora, ugljovodonici, HFO fluidi
– Za velike instalacije: amonijak

Ključne prednosti amonijaka kao rashladnog fluida:
• Superiorne termodinamičke karakteristike, koje garantuju visoku energetsku efikasnost postrojenja
• Komponente, cevovodi i hladnjaci vazduha kod amonijačnih instalacija su manji (jeftiniji) u poređenju sa ostalim rashladnim fluidima (izuzev ugljendioksida)
• Amonijačna postrojenja su 10-20% jeftinija u odnosu postrojenja sa kompetativnim rashladnim fluidima
Energetska efikasnost je za 3-10% veća (kao rezultat, instalacije sa amonijakom troše manje električne energije),
• Amonijak je neuporedivo jeftiniji (nekoliko puta, ili čak desetine puta!) u odnosu na sve druge rashladne fluide, a njegova nabavka je laka i pouzdana

OCENA RIZIKA – AMONIJAK JE BEZBEDAN ZA OKOLINU
Svaki rashladni sistem podleže određenom riziku (ne samo amonijačne instalacije)!
• Čak i u tragovima, isticanje amonijaka se, zahvaljujući oštrom i karakteritičnom mirisu, lako detektuje
• Para amonijaka je lakša od vazduha pa se, u slučaju isticanja, prostorije lako ventilišu u atmosferu
• Isticanje tečnosti amonijaka je retko! Mere za sprečavanje isticanja amonijaka su veoma pouzdane (amonijak se koristi kao rashladni fluid preko 150 godina)
Amonijak je biorazgradljiv – amonijak nema kumulativni efekat na zagađivanje okoline, pošto se veoma brzo (za nekoliko dana) spontano razlaže u prirodnim uslovima
Zapaljivost amonijaka je mala; anhidrovani amonijak je praktično nezapaljiv! Međutim, para amonijaka pri ekstremno visokim koncentracijama (16 do 25 težinskih procenata) gori u prisustvu   otvorenog plamena. Opasnost od sagorevanja pare amonijaka je povećana u prisustvu ulja
• Brzina sagorevanja amonijaka je suštinski niska, ne više od 8 cm/s, što nije dovoljno da se razvije eksplozija. Zato su eksplozije amonijaka retke!
• Propisno ventilisane prostorije, bez prisustva otvorenog plamena, praktično nisu izložene opasnost od potencijalne eksplozije
• Uz pravilnu primenu mera opreza, bezbednost ljudi, robe i okoline kod amonijačnih sistema je prihvatljiva